Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co chceme - naše cíle

 Prosadili jsme a podíleli se na

·        zadání a zpracování "Strategického plánu rozvoje města" a „revitalizace centra města“

·        přípravě nového územního plánu města

·        zadání a zpracování ekonomicko-stavebního posouzení provozování školního stravování

·        zahájení prací na koncepčním řešení budoucího rozvoje Autocampingu Rozkoš

·        postavili jsme se proti nezodpovědným investicím města (nákup některé zbytné technicky technických služeb města, přemrštěných investic do soukromého projektu bytových domů v lokalitě Adam

·        aktivně jsme vystupovali proti záměru na vybudování bioplynové elektrárny ve Zlíči

·        podporovali jsme projekty a investice do rozvoje turistiky (cyklostezky) a výstavby dětských hřišť

 

Neuspěli jsme v prosazení (co koalice zametla pod koberec)

·        kontroly a vymáhání sankcí v případě investiční akce „Odkanalizování aglomerace“, která již od počátku vzbuzovala pochybnosti výběrem dodavatele (tzv. losovačka), zmatečnou projektovou přípravou (dodatečné výkupy pozemků ve Zlíči, vybudování další přečerpávací stanice – kanalizace výškově neodpovídala projektu) a v neposlední řadě i prováděním stavby, kterou vítězná firma prakticky celou „přeprodala“ subdodavatelům

·        vypracování dlouhodobých koncepcí v oblasti turistického ruchu, činnosti technických služeb města a dalších organizací zřizovaných městem

 

Co chceme - naše cíle

1) Uvážlivý rozvoj města a jeho okrajových částí

 • naplnění "Strategického plánu rozvoje města", jehož vytvoření jsme iniciovali a spolu s Vámi připravili
 • vytvoření jasných pravidel v bytové politice, prodeji obecního majetku, v podpoře budování infrastruktury pro nové obytné domy a v dalších oblastech

 2) Informovaná a otevřená politika jako protikorupční a demokracii prohlubující opatření 

 • jmenovité hlasování pro radu i zastupitelstvo
 • záznam zasedání městského zastupitelstva na internetu

 3) Transparentní veřejné zakázky a podpora podnikání  na území města

 • vytvoření pravidel pro zadávání zakázek města
 • vytvoření dobrovolné databáze místních podnikatelů a jejich informování o připravovaných zakázkách města
 • zveřejnění registru uzavřených smluv na internetu

 4) Otevřený městský úřad

 • transparentní a předvídatelné rozhodování
 • konec nedůstojného stání před zavřenými dveřmi kanceláří na městském úřadě

 5) Zodpovědná finanční strategie města

 • účelná správa financí a nezadlužování města
 • stanovení priorit důležitých investičních akcí
 • nezvyšování daní a poplatků
 • kontrola účelnosti činnosti pracovišť městského úřadu a městských organizací

 6) Doprava

 • podpora hromadné veřejné dopravy jako logické součásti městského života a potřeb obyvatel
 • zlepšení návaznosti místní a dálkové veřejné dopravy, a to i v okrajových částech města
 • podpora přirozeného a bezpečného pohybu – přechody pro chodce a jejich osvětlení, chodníky, cyklostezky a  funkční stojany na kola
 • časové omezení parkování na náměstí a v ulici B. Němcové (do jedné hodina zdarma)

7)     Sociální politika

 • zavedení terénní sociální služby jako prevence sociálně-patogenních jevů
 • spolupráce s organizacemi poskytujícími služby sociálně a zdravotně potřebným
 • podpora zřízení nízkoprahového klubu volného času pro mládež
 • podpora řešení bezbariérového přístupu do ordinací lékařů
 • město bez drog a hazardu

 8) Kultura

 • podpora místních kulturních organizací, kulturních akcí a jejich koordinaci
 • bezplatný výlep plakátů pro místní kulturní akce
 • cílená podpora tvořivých lidí
 • vytvoření důstojného prostoru pro "malé kulturní akce"

 9) Turistický ruch

 • vytvoření nové strategie turistického ruchu za účasti veřejnosti, podnikatelů a dotčených organizací s cílem udržení návštěvníků ve městě více dnů
 • ochrana práva na volný pohyb krajinou - revize staveb a plotů hlavně v okolí přehrady Rozkoš
 • dosažení toho, aby se město stalo koordinátorem a garantem činnosti na území Ratibořic
 • vytvoření nové vize rozvoje ATC Rozkoš a otevření kempu široké veřejnosti
 • sjednocení značení turistických a místních cest a cílů ve spolupráci s Klubem českých turistů

 10) Sport

 • grantová politika s prioritní podporou sportu pro všechny
 • zřizování sportovních plácků a hřišť ve více lokalitách
 • bezplatný výlep plakátů pro místní sportovní akce  

 11) Okrajové části města

 • podpora vzniku a činnosti osadních výborů jako občanských aktivit v místě bydliště s vlivem na místní dění
 • osadním výborům chceme dát právo rozhodovat o svém "místním rozpočtu"

 12) Životní prostředí

 • místo pro zdravý život, práci, zábavu a rekreaci
 • odborná péče o stávající zeleň a plánování nové
 • podpora třídění odpadů a zavedení sběru bioodpadů
 • zákaz hlučných činností v neděli a o svátcích

13) Školství

 • v předškolských zařízeních přednostní umísťování dětí rodičů bydlících a pracujících v našem městě
 • podpora moderní práce s dětmi a mládeží v rámci vyučování i ve volném čase

 14) Bezpečnost města

 • dobrá spolupráce městské a státní policie, zdravotnické záchranné služby a hasičů

15) Obchod a služby

 • konání pravidelných „Městských skalických trhů“ jako náhradu za stávající „Babiččiny trhy“
 • podpora obchodníkům, kteří budou mít osvětlené výklady v nočních hodinách (zatraktivnění nočního města a podpora bezpečnosti)

16. Spolupráce s čestnými, aktivními, demokraticky smýšlejícími a jednajícími lidmi, kteří mají zájem o další rozvoj města

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář